Handhavingsprogramma

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Besluit omgevingsrecht (Bor) schrijven voor dat moet worden zorggedragen voor afstemming en coördinatie in het belang van een doelmatige handhaving.

Kompas Omgevingsadvies is gespecialiseerd in het opzetten van een integraal handhavingsbeleid en integrale handhavingsorganisatie op basis van de ‘dubbele regelkring, ook wel ‘BIG-8’ genoemd. Onze specialisten stellen voor u een handhavingsbeleid op met een uitvoeringsprogramma en uitvoeringsorganisatie met daarin een borging van de bij uw organisatie beschikbare middelen.

Voor nadere informatie of het vragen van een offerte kunt u contact opnemen met info@kompasomgevingsadvies.nl